Start Hvad er OF Frølunde Lokal Lokalbladet Petanque klubben Byggetilladelser Annoncører Aktivitetshuset Til Salg
Agerskov Webdesign
Frølunde Fed

OF-Frølunde Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 Årsrapport 2019 Budget 2020
Generalforsamlings regler for medlemmerne Indkaldelse til ordinær  generalforsamling sker gennem  OF´s medlemsblad i februar  måned samt ved brev senest 14   dage forud for  generalforsamlingens afholdelse  bilagt revideret årsrapport og   indkomne forslag, samt til  orientering budget for  indeværende år og dagsorden.  Hver parcel har kun rådighed   over 1 stemme og kan kun   besidde 1 bestyrelsespost. Dette  gælder såvel lokalbestyrelse  som FMS.  Forslag, som ønskes behandlet   generalforsamlingen, skal  være lokalbestyrelsen i hænde  senest 30 dage før  generalforsamlingen. Møderet, taleret og stemmeret  har alle lokalafdelingens   medlemmer samt disses  ægtefæller eller samlever, og  ikke er i restance med   kontingenter, afgifter eller andre  beløb. Derudover har FU møde-  og taleret.  Efter generalforsamlingen  bliver der serveret: 3 stk smørrebrød samt en øl   eller sodavand. 
Referat fra Generalforsamling