Hegnsregler for parcellerne i OF Frølunde

tegning af Franz Füchsel

Bestyrelsen henviser til Hegnslovens bestemmelser, ligesom vi også henviser til foreningens Deklaration, der kan ses som underpunkt Deklaration til menupunktet FRØLUNDE LOKAL på vores hjemmeside.

Reglerne fremgår af Deklaration/servitutterne § 6 og 7, som vises her:

§6. Hegn

Parcellens grænser må angives ved levende hegn eller ved
dyrehegn i henhold til hegnslovens bestemmelser. Højden på
dyrehegn må ikke overstige 1,20 meter. Enhver form for
murværk, plankeværk og raftehegn er forbudt.

§7. Beplantning

 1. Ved plantning i skel følges hegnsloven.
  Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring
  på medlemmets regning hvor en beplantning er til gene for
  andre.
 2. Beplantning må ikke gå udover rabatten eller være til gene
  for gående og kørende trafik. Beplantning skal holdes 1,50
  meter fra midt grøft.
 3. Al beplantning ved udkørsel til gennemgående veje må ikke
  overstige 1,2 m i højden, med mindre beplantningen står mere
  end 1,5 m fra vejskel.

Se også dokumentet Hegn og et godt naboskab udgivet af Foreningen af Hegnsyn i Danmark ved at klikke på billedet nedenfor.

Loading