Byggetilladelser

Hvordan ser dit hus ud?
Her kan du se det samme som kommunen fremover vil bruge. På en ny side ser du huset fra fire sider, og du kan måle det, både i størrelsen og i højden. Og målingerne er overraskende præcise.
Du kan se alle husene og deres størrelser. Du finder siden Her

Hvis du skal bygge, kræver det en byggetilladelse.
Der skal overholde gældende deklaration for området  Tryk på linket og se: Bygningsreglementet gældende fra 1. januar 2018:  jvf. BR18 Nedenfor kan du se hvad du skal gøre med hensyn til ansøgning til teknisk forvaltning Hvis du vil se mere vedr. konstruktioner, afstande, pejs vådrum og andet så tryk her:   Byggetilladelse videre

hvornår og hvorfor
En del gør-det-selv-folk og selvbyggere kommer i vanskeligheder, fordi de ikke har ansøgt om byggetilladelse, hvor det er påbudt.
En klagesag fra en nabo i forbindelse med en ny carport eller udestue, som man ikke har søgt om byggetilladelse til, kan resultere i, at man må rive carporten eller udestuen ned igen.
Ved et boligsalg kan det ligeledes blive problematisk, såfremt man ikke kan dokumentere, at afløb og lignende er godkendt af kommunen. 

Hvornår skal man søge om byggetilladelse.
De skal altid søge om byggetilladelse ved:
1.Opførelse af parcelhus/rækkehus
2.Tilbygninger samt garager eller carporte over 50 m2 eller 
3.Hvis der ændres i anvendelsen af en bygning.

Hvorledes ansøger man.
Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal ledsages af følgende dokumenter i 3 eksemplarer, en tydelig beskrivelse af byggearbejdet, herunder statiske beregninger.
1.målfast situationsplan i mål 1:200
2.plantegning i mål 1:100
3.fundament- og afløbsplan i mål 1:100
4.facadetegninger i mål 1:100
5.snittegninger i mål 1:20 og 1:50

Ansøgningens behandling.…Når kommunen har modtaget ansøgningen, vurderer kommunens byggeteknisk afdeling, om byggeriet overholder bestemmelserne i lokalplanen eller byplanvedtægten for området. Desuden vurderes det, om byggeriet overholder eventuelle deklarationer eller servitutbestemmelser på ejendommen. Endelig undersøger kommunen, om bestemmelserne i reglementet for denne type byggeri  er overholdt.

Lovmæssige bestemmelser…Bestemmelserne i lokalplan og byplanvedtægt er forskellige fra kommune til kommune og fra område til område. Derimod er småhusreglement generelt. Her skal man være opmærksom på, at afstanden fra byggeri til skel mod nabo eller sti skal være mindst 2,5m. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse, og byggetilladelsen bortfalder, såfremt byggeriet ikke er påbegyndt inden 1 år fra den dato tilladelsen blev givet .De skal ligeledes ihukomme, at byggeriet skal færdigmeldes til kommunen. Byggeriet kan derimod godt tages i brug uden særlig tilladelse.

Hvornår skal man anmelde byggearbejde... Det skal man, hvis man bygger:
1.carport eller garage
2.overdækket terrasse
3.udhus, drivhus eller lignende bygninger
4.påsætter antenne med en diameter på over 1,0m.
5.nedriver parcelhus

Hvorledes Du anmelder
Anmeldelsen skal ske skriftligt til kommunen. Den skal indeholde:
1.Beskrivelse (situationsplan), der viser bygningens beliggenhed på grunden
2.Bygningens højde, længde, bredde, og dens afstand til skel (plan- og facade tegninger)
3.Beskrivelse af materialer til yder vægge og tagdækning (redegørelse for materialer)   

Vurdering af anmeldelsen Kommunen vurderer, om bestemmelserne i lokalplaner o.l. er overholdt .Derudover vurderes det, om reglerne i småhusreglementet er overholdt. Her skal man særligt være opmærksom på følgende:
1. Byggeriet skal være beliggende mindst 2,5 m fra skel mod nabo eller sti.
2. Bygningerne kan dog opføres i eller nærmere skel. Dette kræver til gengæld at:
a. Det samlede areal af de bygninger, der ligger i naboskel eller nærmere end 2,5 m. , må ikke være over 50m2.
b. De sider der, vender mod skel må ikke have større samlet længde end 12,0 m.
c. Ingen del af bygningens ydervæg eller tag må, indenfor en afstand af 2,5 m fra skel, være højere end 2,5 m over terræn (i skel).
d. Der må ikke indføjes vinduer mod skel
e. Tagvand skal holdes inde på egen grund
f. Opføres bygningen nærmere boligen end 2,5m.,skal der tages hensyn til risiko for brandspredning.  

Hvornår der kan påbegyndes... Hvis byggeriet ikke kræver dispensation fra lokalplan, byplan eller servitutter, kan man starte byggeriet, hvis kommunen ikke har reageret på anmeldelsen efter en frist på 2 uger. Hvis byggeriet kræver dispensation, kan man til gengæld ikke påbegynde arbejdet, før man har dispensationen i hånden. 
Anmeldte byggearbejder som ikke skal færdigmeldes I følgende tilfælde skal der hverken søges om byggetilladelse eller foretages anmeldelse:
1.ombygning af parcelhus eller rækkehus og tilhørende bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af
2. etagearealet (Vær opmærksom på, at indretning af uudnyttet loft er en udvidelse af
3.etagearealet!)
4.småbygninger under 10m2, på visse betingelser
5.åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser
6.satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og typegodkendte tagantenner campinghytter og kolonihavehuse

Yderligere oplysninger ved “Bolius”
Klik på billedet nedenfor for at se Bolius’s “Sådan er byggereglerne på sommerhusgrunden”.

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Loading