Generalforsamlingsregler for medlemmerne

Generalforsamlings regler for medlemmerne

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker i henvisning til vedtægternes § 21. stk. 10, samt ved brev senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse bilagt revideret årsrapport og indkomne forslag, samt til orientering budget for indeværende år og dagsorden.

Hver parcel har kun rådighed over 1 stemme og kan kun besidde 1 bestyrelsespost. Dette gælder såvel lokalbestyrelse som FMS.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalafdelingens medlemmer samt disses ægtefæller eller samlever, og ikke er i restance med kontingenter, afgifter eller andre beløb. Derudover har FU møde- og taleret.

Under generalforsamlingen er der mulighed for at få en vand/øl eller kaffe.

Loading