OF-Frølunde Generalforsamling 2020

Generalforsamlings regler for medlemmerne

Indkaldelse til ordinær  generalforsamling sker gennem  OF´s medlemsblad i februar  måned samt ved brev senest 14  dage forud for  generalforsamlingens afholdelse  bilagt revideret årsrapport og  indkomne forslag, samt til  orientering budget for  indeværende år og dagsorden. 

Hver parcel har kun rådighed  over 1 stemme og kan kun  besidde 1 bestyrelsespost. Dette  gælder såvel lokalbestyrelse som FMS. 

Forslag, som ønskes behandlet  på generalforsamlingen, skal  være lokalbestyrelsen i hænde  senest 30 dage før generalforsamlingen. Møderet, taleret og stemmeret  har alle lokalafdelingens  medlemmer samt disses  ægtefæller eller samlever, og  ikke er i restance med  kontingenter, afgifter eller andre  beløb. Derudover har FU møde-  og taleret. 

Efter generalforsamlingen  bliver der serveret: 3 stk smørrebrød samt en øl  eller sodavand.

Loading